Internat

Internat – podstawowe informacje

Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim funkcjonuje od godz. 14.00 w niedzielę do godz. 18.00 w piątek. W tym czasie mieszkańcy mają zapewnione całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz opiekę pielęgniarki szkolnej (w godzinach pracy szkoły).

Prosimy o zapoznanie się z procedurą zamieszkania w internacie w roku szkolnym 2021/2022

Koszty pobytu w internacie

1. Koszty wyżywienia. Stawka dzienna wynosi 17 zł.
2. Miesięczna opłata stała za zakwaterowanie:

  •    40 zł – uczniowie ZSE,
  •    50 zł – uczniowie innych szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat miński.

3. Istnieje możliwość wykupienia obiadu przez uczniów ZSE, nie będących mieszkańcami internatu. Koszt jednego obiadu wynosi 7 zł.

Opłaty uregulować można na miejscu u pani Haliny Kolb lub zrobić przelew na konto:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, 07 9226 0005 0001 4045 2000 0010

Dokumenty do pobrania

Informacja o przyjęciach do internatu w roku szkolnym 2022/2023

Kwestionariusze dla osób chętnych do zamieszkania w internacie są dostępne powyżej. Wypełniony dokument należy przesłać w formie skanu (format jpg. lub pdf.) lub czytelnie wykonanego zdjęcia (format jpg.) na elektroniczny adres szkoły: internat@zsemm.edu.pl 

W kwestionariuszu proszę wpisywać czytelnie pełny adres stałego pobytu oraz numery telefoniczne obojga rodziców (jeśli są) lub opiekuna prawnego. Wymagany jest również czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Sekcje zainteresowań

Podczas pobytu w internacie młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w pracy sekcji i kół zainteresowań:

Sekcja Kultury i Nauki

W ramach działalności sekcji organizowane są wyjścia poza teren internatu m.in. na wystawy, czy imprezy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Miński Dom Kultury, Muzeum Ziemi Mińskiej. Członkowie sekcji włączają się w organizację imprez internackich. Organizowane są potyczki intelektualne, np. Liga w Scrabble. Stałą formą działalności sekcji są Środowe Wieczory Filmowe, podczas których prezentowany jest dorobek polskiej i światowej kinematografii. Wychowankowie informowani są o ciekawych imprezach kulturalnych odbywających się na terenie Mińska Mazowieckiego. Wychowankom mającym kłopoty w nauce udzielana jest pomoc koleżeńska. Prowadzona jest również działalność informacyjna i popularnonaukowa w postaci różnotematycznej ekspozycji prezentowanej w gablocie ściennej sekcji.

Opiekunami sekcji są pp. Ilona Pawlak i Barbara Szczepanik.

Sekcja Stołówkowa

W ramach sekcji młodzież współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za wyżywienie uczestnicząc w układaniu jadłospisów zgłaszając swoje propozycje do menu, które w miarę możliwości, były uwzględniane. Poza tym organizuje prace dyżurnych w kuchni w czasie śniadań i kolacji, zbiera informacje od młodzieży odnośnie ich oczekiwań dotyczących posiłków oraz dba o czystość i estetyczny wygląd stołówki. 

Opiekunem sekcji jest p. Małgorzata Bartnicka.

Sekcja Sportowa

W ramach sekcji wychowankowie internatu mają możliwość uczęszczania na zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej oraz siłowni szkolnej. Biorąc udział w zajęciach w ramach sekcji sportowej uczniowie uczą się m.in. samodzielne organizować aktywny wypoczynek w czasie wolnym, wszechstronnie i harmonijnie rozwijać własny organizm, przeciwdziałać powstawaniu wad postawy oraz dbać o higienę i zdrowie. Na siłowni wychowankowie wykonują ćwiczenia siłowe na poszczególne partie mięśniowe, natomiast na sali gimnastycznej doskonalą umiejętności gry m.in. w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę. Poza tym organizowane są wewnątrzinternackie turnieje z wybranych gier zespołowych oraz w tenisa stołowego.

Opiekunem sekcji jest p.Andrzej Giziński.

Sekcja Kronikarska

Sekcja dba o to, by to co ważnego dzieje się w internacie, nie uciekło zbyt szybko z pamięci, a ponieważ dzieje się dużo, pracy jest sporo, wychowankowie rejestrują w kronice większość wydarzeń mających miejsce w internacie. Dzięki ich inwencji zostawiamy dla potomnych barwny, rzetelny zapis bytności mieszkańców internatu, który można prześledzić na wielu stronach kroniki.  

Opiekunem sekcji jest p. Elżbieta Nowicka.

Na terenie internatu działa także samorząd, którego opiekunem jest p. Elżbieta Nowicka.

Nad stroną internetową oraz zamkniętą grupą Internat ZSE na platformie Facebook pieczę sprawuje p. Krzysztof Trojan.

Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych
ul. Konstytucji 3 Maja 16 A
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 758 25 81
email: internat@zsemm.edu.pl 

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, 07 9226 0005 0001 4045 2000 0010

Historia Internatu

Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych istnieje od września 1947 r. Początkowo na jego potrzeby wyznaczono dwie sale lekcyjne i dwa małe pokoiki w budynku szkolnym. Zamieszkiwało w nich 45 dziewcząt i 7 chłopców. Rok później dodatkowo wynajęto lokal przy ul. Lenina 1 na tyłach kina „Bałtyk”. Takie były początki. Z biegiem lat przybywało chętnych do zamieszkania w internacie, dlatego rozpoczęto budowę budynku przy szkole. W 1955 r. na terenie szkoły (Pałac Rydzyńskich) został wybudowany barak. Kolejnych stu uczniów znalazło w nim zakwaterowanie. Pomimo ciężkich warunków mieszkalnych młodzież nabywała szereg dobrych nawyków. W ramach zajęć świetlicowych wychowankowie chodzili zbiorowo do kina oraz oglądali wybrane programy telewizyjne. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne odbywały się na terenie szkoły. Można było wybrać spośród wielu kół zainteresowań: chór, kółko recytatorskie, kółko fotograficzne, kurs kroju i szycia. W starszych klasach w soboty organizowane były wyjścia do miasta. Pozostały czas wolny dziewczęta spędzały na terenie rozległego, malowniczego parku. Rozwój kierunków kształcenia i ich popularność spowodowały konieczność rozbudowy bazy szkoły. W 1961r. rozpoczęto budowę gmachu szkoły przy ul. Kazikowskiego 18. Sześć lat później oddano do użytku obecny budynek internatu, a w 1971 r. budynek naprzeciwko.

W latach 60-tych w placówce mieszkało ponad 300-stu uczniów. Praca przebiegała w ośmiu grupach. W 1969 r. rozpoczęła działalność Młodzieżowa Rada Internatu. Jej zadaniem było koordynowanie działań sekcji i kół zainteresowań (m.in. gospodarstwa domowego, drobnych prac konserwatorskich i ogrodnictwa). Celem lepszej organizacji pracy i życia w internacie powołano sekcje: kulturalno-oświatowa, gospodarczo-porządkową, higieniczną i naukową. W ramach czasu wolnego w internacie odbywało się wiele imprez. Organizowane były wieczornice tematyczne, apele, zabawy międzyszkolne, a do roku 1996 r. w stołówce odbywały się studniówki szkolne. W latach 60-tych i 70-tych obowiązywała gimnastyka poranna. W roku szkolnym 1971/72 r. wprowadzony został czas wolny do godziny 16.00.

Obecnie internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, posiada bazę mieszkaniową dla 80 osób wg norm 5mna jednego mieszkańca. Jest placówką koedukacyjną. Po zapewnieniu zakwaterowania wszystkim chętnym do zamieszkania uczniom szkoły macierzystej wolne miejsca udostępniane są młodzieży z innych szkół. Gospodarkę miejscami w internacie prowadzi dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Internat czynny jest w ciągu całego roku szkolnego oprócz ferii, przerw świątecznych i wakacji. Szczegółową organizację opieki wychowawczej w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez kierownika internatu i dyrektora szkoły w oparciu o plan finansowy szkoły. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa wychowawcza licząca 30-35 osób. Podziału wychowanków na grupy dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się zróżnicowanie liczebności wychowanków w poszczególnych grupach wychowawczych. Rozkład dzienny zajęć grupy ustala wychowawca na podstawie harmonogramu dnia i rozkładu zajęć szkolnych. Podstawą działalności opiekuńczo-wychowawczej jest roczny plan placówki zatwierdzony przez radę wychowawczą internatu do 15 września każdego roku.

Internat dysponuje 20 odnowionymi sypialniami (pokoje 4-osobowe). Ponadto mieszkańcy internatu mogą korzystać ze świetlicy z telewizorem, kuchni młodzieżowej, pralni, pracowni plastycznej oraz podręcznej biblioteczki.

W czasie wolnym proponowane są różnego rodzaju zajęcia świetlicowe, plastyczne, sportowe, kulinarne organizowane są wyjścia do kina i MDK. Ponadto każdego roku w internacie organizowanych jest wiele imprez oraz uroczystości. W tradycje placówki wpisały się spotkania opłatkowe, wieczory wróżb andrzejkowych, bale karnawałowe oraz uroczystości pożegnania abiturientów. Cyklicznie odbywają się, turniej wiedzy i sprawności oraz organizowany jest Dzień Dziec
ka.