Egzamin maturalny

Egzamin maturalny rok szkolny 2021/2022

Matura w sesji głównej w roku szkolnym 2021/2022 zostanie przeprowadzona w okresie od 4 do 23 maja 2022 roku. 

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca 2022 roku

Egzamin poprawkowy w dniu 23 sierpnia 2022 roku.
Wyniki matury (termin główny i termin dodatkowy) zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 roku. 5 lipca to też termin przekazania szkołom i wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Wyniki egzaminu maturalnego dla osób poprawiających maturę w sierpniu będą opublikowane 8 września 2022 roku.

Harmonogram matury maj 2022 (termin główny)

Część pisemna matura 2022 – terminy

MAJGODZINA 9:00GODZINA 14:00
4 – środajęzyk polski – poziom podstawowyjęzyk łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony
5 – czwartekmatematyka – poziom podstawowyhistoria muzyki – poziom rozszerzony
6 – piątekjęzyk angielski – poziom podstawowyjęzyk francuski – poziom podstawowy
język hiszpański – poziom podstawowy
język niemiecki – poziom podstawowy
język rosyjski – poziom podstawowy
język włoski – poziom podstawowy
7, 8 – sobota, niedziela
9 – poniedziałekjęzyk angielski – poziom rozszerzony
język angielski – poziom dwujęzyczny
filozofia – poziom rozszerzony
10 – wtorekjęzyk polski – poziom rozszerzonyjęzyk francuski – poziom rozszerzony
język francuski – poziom dwujęzyczny
11 – środamatematyka – poziom rozszerzonyjęzyk hiszpański – poziom rozszerzony
język hiszpański – poziom dwujęzyczny
12 – czwartekbiologia – poziom rozszerzonyjęzyk rosyjski – poziom rozszerzony
język rosyjski – poziom dwujęzyczny
13 – piątekwiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzonyjęzyk niemiecki – poziom rozszerzony
język niemiecki – poziom dwujęzyczny
14, 15 – sobota, niedziela
16 – poniedziałekchemia – poziom rozszerzonyjęzyk włoski – poziom rozszerzony
język włoski – poziom dwujęzyczny
17 – wtorekhistoria – poziom rozszerzonyjęzyki mniejszości narodowych – poziom podstawowy
18 – środageografia – poziom rozszerzonyjęzyki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony
19 – czwartekfizyka – poziom rozszerzonyhistoria sztuki – poziom rozszerzony
20 – piątekinformatyka – poziom rozszerzonyjęzyk kaszubski – poziom rozszerzony
język łemkowski – poziom rozszerzony

Część ustna matura 2022 – terminy

MAJPRZEDMIOTUWAGI
od 18 do 20język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Jak wygląda egzamin maturalny?

Egzaminy maturalne dzielą się na egzaminy na poziomie podstawowym oraz matury na poziomie rozszerzonym. Różnią się między sobą poziomem trudności oraz zakresem materiału, który trzeba opanować. Do matur podstawowych zalicza się język polski, matematyka i wybrany język nowożytny. Są one obowiązkowe dla wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę. 

Matury odbędą się na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Zostaną one zmniejszone w stosunku do tych określonych w podstawie programowej i będą takie same, jak wymagania egzaminacyjne na rok szkolny 2020/2021 (z grudnia 2020 roku) ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i obowiązek nauczania zdalnego. Do matury obowiązują aneksy do informatorów, które zostały opublikowane w grudniu 2020 roku i są dostępne na stronie CKE.

Uczeń przystępujący do matury ma obowiązek przystąpić do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego. Obowiązkowe jest przystąpienie do co najmniej jednego przedmiotu rozszerzonego, a każdy uczeń ma prawo do przystąpienia do nie więcej, niż 5 egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy ustne przeprowadzone w roku 2021/2022 odbędą się w dniach od 18 do 20 maja, jednak nie będą obowiązkowe. Będą przeprowadzone jedynie na tych uczniów, dla których wynik z matury ustnej jest niezbędny w rekrutacji na uczelnię wyższą znajdującą się poza granicami Polski lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Absolwenci, którzy będą chcieli być dopuszczeni do egzaminu ustnego, będą musieli złożyć deklarację, a gdy wyniki z egzaminów ustnych będą musiały być przedstawione przy procesie rekrutacyjnym w uczelni zagranicznej, uczeń musi dodatkowo złożyć oświadczenie.

Ile trzeba mieć procent, by zdać maturę?

Aby zaliczyć część podstawową, należy osiągnąć co najmniej 30% możliwych punktów z części przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego na poziomie podstawowym). Z egzaminów rozszerzonych nie ma wyznaczonego progu punktowego, egzamin może zostać niezaliczony jedynie wtedy, gdy uczeń nie wstawi się na maturę. Uczniowie, którzy nie zaliczyli jednego wymaganego przedmiotu, mogą pisać egzamin poprawkowy w sierpniu. Osoby, które miały problem z dwoma częściami egzaminu maturalnego lub z większą ich ilością, są pozbawieni możliwości poprawy, a ich następną szansą na zdanie matury jest przyszły rok. Do egzaminu poprawkowego zaliczają się również uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli być obecni na egzaminie maturalnym, przy czym nieobecność musi zostać usprawiedliwiona.

CZAS TRWANIA EGZAMINÓW PISEMNYCH

Egzaminy trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu.

PrzedmiotyArkuszeCzas trwania (min)
język polskippTest170
Wypracowanie
pr180
matematykajęzyki mniejszości narodowychpp170
pr180
języki obce nowożytnepp120
pr150
pd180
Biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna język łemkowski, WOSpr180
informatykapr*część I60
część II150
przedmioty zdawane w języku obcym** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)80

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

* Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE – MATURA 2022

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

2.     Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo            / fakultatywnieZapewnia*
biologialinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła 
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizykiobowiązkowoszkoła 
chemialinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła 
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizykiobowiązkowoszkoła 
fizykalinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła 
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizykiobowiązkowoszkoła 
geografialinijkaobowiązkowozdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła 
lupafakultatywniezdający lub szkoła 
historialupafakultatywniezdający lub szkoła
historia sztukilupafakultatywniezdający lub szkoła
historia muzykiodtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkamiobowiązkowozdający lub szkoła
lupafakultatywniezdający lub szkoła 
informatykakalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
język polskisłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język białoruskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język litewskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język ukraińskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język kaszubskisłownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język łemkowskisłownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski            i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język łaciński i kultura antycznasłownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
matematykalinijkaobowiązkowozdający lub szkoła
cyrkielobowiązkowozdający lub szkoła 
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła 
Wybrane wzory matematyczneobowiązkowoszkoła 
wiedza o społeczeństwiekalkulator prosty**fakultatywniezdający lub szkoła
  • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje ,że w tabeli na czerwono zaznaczono przybory przynoszone przez zdającego.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.