Egzamin maturalny

Informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022r.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-w-marcu-i-grudniu-2022-r/

Rekomendacje egzaminatorów języka polskiego oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”)
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230315%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przykladowe%20ocenione%20wypracowania.pdf

Matura 2023

Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 23 maja 2023 r. 

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 r

Deklaracje maturalne mogą być złożone elektronicznie (e-deklaracja) w systemie ZIU na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl lub tradycyjnie (papierowo u dyrektora szkoły) do 30 września 2022 r. (deklaracja wstępna) oraz do 7 lutego 2023 r. (deklaracja ostateczna).

Po terminie deklaracji ostatecznej nie będzie już można dokonywać zmian przedmiotów i poziomu egzaminów. W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie obowiązywać będzie deklaracja wstępna.

Deklaracja wstępna – należy złożyć do 30 września 2022 r

Deklaracja ostateczna – należy złożyć do 7 lutego 2023 r

Terminy matury 2023

Część ustna (termin główny)
 

10-23 majajęzyk polski języki mniejszości narodowych języki obce nowożytneEgzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna (termin główny)

DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00
4 maja 2023 (czwartek)Język polski – pp*
5 maja 2023 (piątek)język angielski – ppjęzyk francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp
8 maja 2023 (poniedziałek)matematyka – ppjęzyk hiszpański – pr* język hiszpański – dj*
9 maja 2023 (wtorek)język angielski – pr język angielski – djfilozofia – pr
10 maja 2023 (środa)wiedza o społeczeństwie – prjęzyk niemiecki – pr język niemiecki – dj
11 maja 2023 (czwartek)biologia – prjęzyk rosyjski – pr język rosyjski – dj
12 maja 2023 (piątek)matematyka – prjęzyk rosyjski – pr język rosyjski – dj
15 maja 2023 (poniedziałek)chemia – prhistoria muzyki – pr
16 maja 2023 (wtorek)geografia – prjęzyki mniejszości narodowych – pp
17 maja 2023 (środa)język polski – prjęzyki mniejszości narodowych – pr
18 maja 2023 (czwartek)historia – prjęzyk włoski – pr język włoski – dj
19 maja 2023 (piatek)fizyka – prhistoria sztuki – pr
22 maja 2023 (poniedziałek)informatyka – prjęzyk kaszubski – pr j język łemkowski – pr język łaciński i kultura antyczna – pr

Legenda:

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

dj – poziom dwujęzyczny

Matura w terminie dodatkowym 2023

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego przeznaczony jest dla osób, które ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotnie nie mogły przystąpić do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 19 czerwca 2023 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)

DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00
1 czerwca 2023 czwartekjęzyk polski – pp**
2 czerwca 2023 piątekmatematyka – ppmatematyka – pr
5 czerwca 2023 poniedziałekjęzyk angielski – pp język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – ppfilozofia – pr język łaciński i kultura antyczna – pr historia muzyki – pr
6 czerwca 2023 wtorekbiologia – prjęzyk angielski – pr język angielski – dj**
7 czerwca 2023 środawiedza o społeczeństwie – prjęzyk francuski – pr język francuski – dj
12 czerwca 2023 poniedziałekchemia – prjęzyk niemiecki – pr język niemiecki – dj
13 czerwca 2023 wtorekhistoria – prhistoria sztuki – pr
14 czerwca 2023 środageografia – prjęzyk rosyjski – pr język rosyjski – dj
15 czerwca 2023 czwartekfizyka – prjęzyk hiszpański – pr język hiszpański – dj
16 czerwca 2023 piątekinformatyka – prjęzyk polski – pr język kaszubski – pr język łemkowski – pr zadania w języku obcym***
19 czerwca 2023 poniedziałekjęzyki mniejszości narodowych – ppjęzyki mniejszości narodowych – pr język włoski – pr język włoski – dj

Część ustna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)
 

5-7 czerwcajęzyk polski języki mniejszości narodowych języki obce nowożytneEgzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Matura – maj 2023 r.

Egzamin maturalny w 2023 r. zostanie przeprowadzony w 2 formułach 2015 i 2023 z przedmiotów obowiązkowych (część pisemna oraz ustna) i dodatkowych w części pisemnej.

Egzamin maturalny w formule 2023

 • uczniowie 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

Egzamin maturalny w formule 2015

 • uczniowie 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 • wszyscy absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół artystycznych oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie
 • absolwenci liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018– 2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • osoby, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny

Przedmioty obowiązkowe – matura 2023:

Na maturze 2023 r. obowiązkowo musimy przystąpić do egzaminu w części ustnej oraz pisemnej.

  CZĘŚĆ PISEMNA  Przedmioty obowiązkowe język polski (na poziomie podstawowym), matematyka (na poziomie podstawowym), język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym), język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym) – dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej   CZĘŚĆ USTNA język polski (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język mniejszości – narodowej (bez określania poziomu) – absolwenci szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej  

Przedmioty dodatkowe – matura 2023

Egzamin z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej przeprowadzany jest na poziomie rozszerzonym.

Dla części ustnej nie określa się poziomu dla przedmiotów dodatkowych.

Wyjątkiem są języki nowożytne, które absolwenci mogą zdawać w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym oraz w części ustnej bez określania poziomu albo dwujęzycznym.

W 2023 roku absolwent może przystąpić do maksymalnie sześciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych (w tym jeden obowiązkowy) na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

CZĘŚĆ PISEMNA  Lista przedmiotów dodatkowych matura 2023 biologia chemia filozofia fizyka geografia historia historia muzyki historia sztuki informatyka język łaciński i kultura antyczna język mniejszości etnicznej (język łemkowski) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) język polski język regionalny (język kaszubski) matematyka wiedza o społeczeństwie CZĘŚĆ USTNA  Lista przedmiotów dodatkowych matura 2023 – część ustna język angielski (bop albo dj) język francuski (bop albo dj) język hiszpański (bop albo dj) język niemiecki (bop albo dj) język rosyjski (bop albo dj) język włoski (bop albo dj) język białoruski jako język mniejszości narodowej (bop) język litewski jako język mniejszości narodowej (bop) język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bop) język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bop) język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bop) język kaszubski jako język regionalny (bop) Legenda bop – bez określania poziomu dj – poziom dwujęzyczny

Egzamin maturalny zdany

W 2023 roku absolwenci, aby zdali maturę muszą uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (bez określania progu).

Egzaminy obowiązkowe – część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny (spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) – bez określania poziomu (minimum 30%)

Egzaminy obowiązkowe część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu)

W formule 2015 – absolwenci 4-letniego technikum z lat 2006–2023 albo branżowej szkoły II stopnia z lat 2022-2023 oraz w formule 2023 – absolwenci wszystkich szkół

Nie muszą zdawać przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jeżeli posiadają świadectwo lub certyfikat lub dyplom zawodowy na poziomie technika.

Matura niezdana –egzamin poprawkowy 2023

Do egzaminu maturalnego 2023 w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: 1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ 2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023 – do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym) i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r.

 Część ustna egzaminu w terminie poprawkowym odbędzie się z języka polskiego, z języków obcych nowożytnych – 21 sierpnia 2023 r.

 W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.)  należy złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Wyniki matury poprawkowej 2023

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 8 września 2023 r.